Your browser does not support JavaScript!
材料及資源工程系 / 材料科學與工程研究所

首頁 > 公告訊息 > 教師諮商時間
教師諮商時間

材料及資源工程系106學年度第1學期教師諮商時間表 (106.9.11 ~ 107.1.12)

姓  名

職  稱

諮商地點

星 期 節 次

陳貞光

教授兼系主任

主任室

 

 

1-4

1-4

 

 

羅  偉

副教授兼所長

材資館410室

 

 

 

 

 

翁祖炘

教授

材資館506-1室

 

 

 

 

 

王錫福

教授

材資館414-2室

1-2

1-2 1-2    

鄭大偉

教授

材資館402室

1-4

3-4

 

 

 

徐永富

教授

材資館506-3室

 

5-7   2-4

 

李嘉甄

教授

材資館507-2室

 

5-7

 

 

 

5-7

 

楊永欽

教授

材資館414-1室

 

5-7

 

5-7

 

 

王泰典

教授

材資館503室

 

 

 

 

 

張世賢

教授

材資館501-2室

 

 

6-8

2-4

 

 

吳玉娟

教授

材資館501-1室

5-7

 

5-7

 

 

 

陳適範

教授

材資館411室

5-8

5-6

 

 

 

 

邱德威

教授

材資館502室

 

 

2-4 2-4

 

吳明偉

教授

材資館507-3室

 

 

 

 

 

王玉瑞

副教授

材資館415-1室

 

 

  5-7 5-7

丁原智

副教授

材資館404-1室

 

5-7

 

5-7

 

 

陳志恆

副教授

材資館415-3室

 

3-5

 

 

5-7

 

余炳盛

副教授

材資館508-3室

 

2-4

1-3

 

 

蔡子萱

副教授

材資館502-1室

 

5-6   3-4 5-6

王錫九

副教授

材資館508-2室

 

5-7    

5-7

 

柯明賢

副教授

材資館401室

3-4

 

1-4

 

 

 

 

張裕煦

副教授

材資館501-3室

 

5-7

 

5-7

 

 

陳柏均

助理教授

材資館412室

 

5-7  

5-7

 

 

徐曉萱

助理教授

材資館414-3室

 

 

 

3-4

3-8

張啟凡

講師

材資館405室

3-4

  3-4 3-4

 

梁誠

講師

材資館415-2室

 

6-8

  5-7  
李文正 講師 材資館508-1室 5-6   7-8    

黃耀宗

助理教授

體育室

3-8

 

 

 

 

周峻忠

助理教授

體育室

3-4

 

3-4

 

6-7

 

 

註: 第1節08:10-09:00  第2節09:10-10:00  第3節10:10-11:00

 

第4節11:10-12:00  第5節13:10-14:00  第6節14:10-15:00

第7節15:10-16:00  第8節16:10-17:00  第9節17:10-18:00

UA-16670176-17